“Графиката –заеднички јазик”

Здружение СЕНСУС – Скопје , во рамките на проектот “Графиката –заеднички јазик”, на 05 мај 2021, ја постави финалната изложбата со графике во салонот Империал 1 во Културно Информативниот Центар во Скопје.
На изложбата учествуваат 30 ученици од различни основни училишта од Скопје кои ги создале линорезите во период од 2017-2021година.

Изжожбата ќе трае до 14 мај 2021.
Проектот е поддржан од Град Скопје.

Similar Posts

“Grafika – gjuhë e përbashkët”

Shoqata SENSUS – Shkup, në kuadër të projektit “Grafika – gjuhë e përbashkët”, më 05 мај 2021, e vendosi ekspozitën përfundimtare në sallonin Imperial 1 në Qendrën Kulturore Informative në Shkup.

Në ekspozitë marrin pjesë 30 nxënës që vijnë nga shkolla fillore të ndryshme të Shkupit, të cilët i krijuan linogdhendjet në periudhën prej 2017-2021.

Ekspozita do të zgjasë deri në 14 maj 2021.
Projektin mbështeti Qyteti i Shkupit.

Similar Posts