|

Академик Али Алиу е добитник на државната награда 22-ри Ноември

Академик Али Алиу е добитник на државната награда 22-ри Ноември која се доделува за остварувања во областа на политичкиот, културниот и општествениот живот во земјава.
Добитникот, како што соопшти Министерството за култура, е награден за неговиот придонес во унапредување на литературното творештво во Република Северна Македонија.
За престижната награда, Акадамик Али Алиу беше номиниран од Културно Информативниот Центар – Скопје.
Од биографијата на Академик Али Алиу:Али Алиу е роден е во Крани, Преспа на 1 април 1934 година.
Завршил Филолошки Факултет во Белград. Доктор по филолошки науки.
Бил професор на Филолошкиот факултет во Приштина.Член на ДПМ од 1975 година.
Автор е на книгите: Истражувања (есеи и критики, 1970), Расправи (студии, 1975), По тековите на книжевноста (есеи, 1978), Критики (1980), Книжевни студии (1982), Теорија на книжевноста (1984), Литературни читања, Литература (учебници за повеќе одделенија во основното и класови во средното образование), Дон Кихот меѓу Албанците (есеи, 1996), Книжевни рефлекси (есеи, 1999), Антологија на современата албанска поезија (2000).

Similar Posts

|

Akademik Ali Aliu është fitues i shpërblimit shtetëror 22 Nëntori

Akademik Ali Aliu është fitues i shpërblimit shtetëror 22 Nëntori, i cili ndahet për kontribut në fushën politike, kulturore dhe jetën shoqërore në vend.
Fituesi, siq lajmëroi Ministria e kulturës, e merr këtë shpërblim për kontributin e tij në zhvillimin e krijimtarisë letrare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Për fitimin e këtij shpërblimi të dalluar, Akademik Ali Aliu u nominua nga ana e Qendrës Informative Kulturore – Shkup.
Nga biografia a Akademik Ali Aliut: Ali Aliu lindi në Krani të Prespës më 1 Prill 1934.
Ka mbaruar Fakultetin Filologjik në Beograd. Doktor i Shkencave Filologjike.
Ai ishte profesor në Fakultetin Filologjik në Prishtinë.
Anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Maqedonisë që nga viti 1975.
Autor i librave: Kërkime (ese dhe kritikë, 1970), Diskutime (studime, 1975), Rrjedhave të letërsisë (ese, 1978), Kritikë (1980), Studime letrare (1982), Teoria e letërsisë (1984), Lexime letrare, tekste shkollore (tekste shkollore për disa klasa në shkollën fillore dhe atë të mesme), Don Kishoti ndër shqiptarë (ese, 1996), Reflekset letrare (ese, 1999), Antologji e poezisë bashkëkohore shqiptare (2000).

Similar Posts