IP Qendra Informative Kulturore – Shkup, në bazë të programit për art ,
shpall konkurs për artet visuale (ekspozita individuale dhe grupore, ngjarje, shfaqje, instalacione, projekte multimediale), që do të realizohen në
gjysmën e dytë të vitit 2019. Fondet për projektet sigurohen nga Qyteti i Shkupit.
Zgjedhja e projekteve do të kryhet nga një komision i përbërë nga anëtarët e IP QIK – Shkup dhe Qytetit të Shkupit.
Artistët e interesuar duhet të paraqiten me biografi, fotot e veprave të tyre dhe një përshkrim të projektit në e-mail: ghadzinikolova@yahoo.com; emilsulajkovski@hotmail.com
Të gjithë artistët e interesuar kanë të drejtë të marrin pjesë.
Konkursi zgjatë deri më 10 maj 2019.