К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk

Kapacitete teknike dhe hapësinore

Qendra kulturore- informative ka në dispozicion tri galeri ekspozimi si dhe hapësirën multimediale “Salloni 19’19”, Në lokalet e përmendura, janë instaluar kapacitete bashkëkohore dritash dhe zërash dhe promovohen emra eminentë nga skena artistike e Maqedonisë, Evropës dhe më gjerë.