К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk

Архива

3 Apr 2020
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Ве поканува на концерт на Шеки Хоџа & Пријатели
3 Apr 2020