К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk

Архива

22 Jan 2020
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Ве поканува на концерт на Шеки Хоџа & Пријатели
22 Jan 2020