К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk

Архива

23 Oct 2019
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Ве поканува на концерт на Шеки Хоџа & Пријатели
23 Oct 2019