К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Просторни и технички капацитети

Културно–информативниот центар располага со три изложбени галерии, како и мултимедијалниот простор “Салон 19, 19“. Во споменатите простори, вградени се современи светлосни и звучни капацитети, и се промовираат еминентни имиња од уметничката сцена од Македонија, Европа и пошироко.