Јана Куновска димпломирала и магистрирала на ФЛУ – Скопје сликарски оддел. Самостојно и групно излагала во Македонија, Србија , Црна Гора, Хрватска, БиХ, Словенија, Германија, Албанија, САД,….
На изложбата ке бидат изложени 25 слики од нејзините последни четири циклуси создавани од 2010 – 2018.